Pravidlá ochrany súkromia

Pravidlá ochrany osobných údajov - Stručne povedané:

● Vaše osobné údaje nespracúvame na reklamné účely.
● Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami.
● Nepoužívame „trackery“ sociálnych sietí.
● Neposielame bulletiny (newsletters).
● Vaše údaje sú Vaše a kedykoľvek nás môžete požiadať o odstránenie informácií, ktoré ste nám poskytli.

Pravidlá ochrany osobných údajov - Dlhá verzia, podrobne:

Teší nás, že prejavujete záujem o našu spoločnosť. Ochrana údajov je obzvlášť dôležitá pre spoločnosť INNMC. Používanie internetových stránok spoločnosti INNMC je možné bez uvedenia osobných údajov; Ak však návštevník chce prostredníctvom našich webových stránok využívať špeciálne služby našej spoločnosti, spracúvanie osobných údajov môže byť nevyhnutné. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje pre takéto zaobchádzanie právny základ, všeobecne si žiadame a získavame výslovný súhlas návštevníka.

Spracúvanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo subjektu údajov, bude vždy v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) a v súlade so špecifickým predpisom na ochranou údajov, pre krajinu, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť INNMC. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov chce naša spoločnosť informovať širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účeloch osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Okrem toho prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov sú zainteresované strany informované o právach, ktoré môžu kedykoľvek vykonávať.

Ako prevádzkovateľ údajov, spoločnosť INNMC implementovala množstvo technických a organizačných opatrení na zaručenie ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Avšak prenos údajov cez internet môže mať v zásade bezpečnostné medzery, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu môžu všetky zainteresované strany a subjekty údajov, alebo dotknuté osoby prenášať osobné údaje prostredníctvom alternatívnych metód, napríklad telefonicky.

1. Definície

Vyhlásenie ochrany osobných údajov spoločnosti INNMC je založené na podmienkach, ktoré používa európsky zákonodarca pri prijímaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov musí byť čitateľné a pochopiteľné pre širokú verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme zaistili čitateľnosť a pochopiteľnosť, najskôr by sme radi detailne vysvetliť použitú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov používame okrem iného nasledujúce výrazy:

 • a)    Osobné údaje

  Osobné údaje sa vzťahujú na všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt údajov“, alebo „dotknuté osoby“). Identifikovateľná fyzická osoba je identifikovateľná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac špecifických faktorov fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 • b)    Dotknuté osoby

  Dotknutá osoba (alebo „subjekt údajov“) je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, od ktorej osobné údaje spracúvania zodpovedná osoba za spracúvanie osobných údajov.

 • c)    Spracúvanie

  Spracúvanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi, alebo súboroch osobných údajov, a to buď automatizovanými prostriedkami, ako je získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, prispôsobenie alebo zmena, konzultácia, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením, zverejňovaním, sprístupnenie iným osobám, alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

 • d)    Obmedzenie spracúvania

  Obmedzenie spracúvania je označenie uložených osobných údajov, aby sa v budúcnosti obmedzilo jeho spracúvanie.

 • e)    Profilovanie

  Vytváranie profilov zahŕňa akúkoľvek formu automatického spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa jednotlivca, predovšetkým na analýzu alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby, súvisiacich s výkonnosťou v práci, ekonomickej alebo majetkovej situácie, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

 • f)     Pseudonymizácia

  Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že tieto dodatočné informácie sú oddelené a podliehajú technickým a organizačným opatreniam s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • g)    Prevádzkovateľ alebo kontrolór zodpovedný za spracúvanie

  Prevádzkovateľ alebo kontrolór zodpovedný za spracúvanie je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; keď sú ciele a prostriedky tohto spracúvania určené právnymi predpismi Únie alebo v páve členského štátu; možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

 • h)    Sprostredkovateľ

  Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 • i)      Príjemca

  Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či je treťou stranou alebo nie. Orgány verejnej správy, ktoré prijímajú osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, sa však nepovažujú za príjemcov; Spracúvanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s príslušnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

 • j)      Tretia strana

  Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný subjekt, než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, a osoby, ktoré sú pod priamym vedením prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.

 • k)    Súhlas dotknutej osoby

  Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, bezplatný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

2. Meno a adresa hlavného prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ v súlade s všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, iných zákonov o ochrane údajov platných pre členské štáty Únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je:

INNMC – Miloslav Čapka
DIČ:         SK1087004149
IČO:         47810815
Adresa:  Ševčenkova, 1034/9
                 85101 Bratislava
                 Slovenská Republika
Telefón: +421 (0) 940 165 491
Email:     helpful@milan.is
Stránky: www.milan.is3. Cookies

Webové stránky spoločnosti INNMC používajú cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača.

Viac informácií o súboroch cookiea nájdete: Tu

4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webová stránka spoločnosti INNMC zhromažďuje rad všeobecných informácií a iných informácií, keď dotknutá osoba alebo automatizovaný systém navštívi túto webovú stránku. V rámci používania našej internetovej stránky sa informácie o pripojení ukladajú medzi údaje denníka servera. Tieto informácie môžu zahŕňať (1) typy prehliadačov a verzií používateľa, (2) operačný systém, jazyk a rozlíšenie obrazovky používaný pri návšteve webu, (3) webové stránky, z ktorých prístupový systém navštevuje naše webové stránky (nazvaný "referrer") (4) subweb (5), dátum, čas dopytu a obsah požiadavky (6), adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) prístup k poskytovateľovi internetových služieb systém a (8) akékoľvek ďalšie podobné informácie a informácie, ktoré sa môžu použiť v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto údajov a všeobecných informácií spoločnosť INNMC nedosahuje závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na (1) správne poskytovanie obsahu našich webových stránok, (2) ) optimalizovať obsah našich webových stránok, ako aj ich inzerciu, (3) zabezpečiť dlhodobú životaschopnosť našich informačných technológií a technológií internetových stránok a (4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní potrebné informácie na trestné stíhanie v prípade počítačového útoku. Preto spoločnosť INNMC štatisticky analyzuje údaje a informácie zhromaždené anonymne s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov našej spoločnosti a zaručiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje v súboroch denníka servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Možnosť kontaktu prostredníctvom webových stránok

Webové stránky spoločnosti INNMC obsahujú informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický a priamy kontakt s našou spoločnosťou, ktorý zahŕňa aj všeobecnú adresu e-mailu (e-mail) komunikáciu. Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sa automaticky uložia. Tieto osobné údaje dobrovoľne sprostredkované predloženou informáciou kontrolórovi sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Nedochádza k prenosu týchto osobných údajov tretím stranám.

6. Pravidelné vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ údajov spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len počas obdobia potrebného na dosiahnutie účelu uchovávania údajov alebo v rozsahu s právnymi predpismi Únie alebo členských štátov alebo iných právnych predpisov, ktorým prevádzkovateľ podlieha.

Ak sa účel skladovania neuplatňuje alebo ak uplynie lehota uchovávania predpísaná právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, osobné údaje sa bežne blokujú alebo budú vymazané v súlade s zákonnými požiadavkami.

7. Práva dotknutej osoby

 • a) Právo na potvrdenie

  Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, vyžadovať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú spracúvané osobné údaje týkajúce sa nej. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho zodpovedného pre ochranu údajov, iného zamestnanca, alebo iného pracovníka prevádzkovateľa.

 • b) Právo na prístup

  Každá dotknutá osoba má právo udelené udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, získať kedykoľvek od prevádzkovateľa bezplatné informácie o svojich osobných údajoch uložených a požiadať o kópiu týchto informácií. Okrem toho európske usmernenia a nariadenia poskytujú zainteresovanej strane tieto informácie:

  • - účely spracúvania;
  • - kategórie príslušných osobných údajov;
  • - príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú zverejnené osobné údaje, najmä príjemcom z tretích krajín alebo medzinárodných organizácií;
  • - vždy, keď je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa budú uchovávať osobné údaje, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
  • - existencia práva požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenia spracovania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo namietať proti jeho spracúvaniu;
  • - existencia práva podať sťažnosť zodpovednému orgánu verejnej moci;
  • - keď sa nezhromažďujú informácie týkajúce sa dotknutej osoby v alebo osobných údajov, akékoľvek ďalšie informácie o jeho zdroji;
  • - existencia automatizovaných rozhodnutí, vrátane profilov, podľa odseku 1 a odseku 4 článku 22 GDPR obavám, a aspoň v týchto prípadoch poskytovať informácie o algoritme, významu a očakávané dôsledky takéhoto zaobchádzania pre dotknutú osobu.

  Okrem toho má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či sa osobné údaje prenesú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. V takom prípade bude mať dotknutá osoba informácie o príslušných zárukách týkajúcich sa prevodu.

  Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo prístupu, môže kedykoľvek kontaktovať nášho zodpovedného pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

 • c) Právo na opravu

  Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, pre uskutočnenie opravy bez zbytočného odkladu, nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Pri zohľadnení účelu spracúvania má dotknutá osoba právo doplniť neúplné osobné údaje, dokonca aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

  Ak dotknutá osoba chce vykonávať toto právo na opravu, on alebo ona môže kedykoľvek kontaktovať náš zodpovedného pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

 • d) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

  Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú bez zbytočného odkladu, a prevádzkovateľ je povinný odstrániť osobné údaje bez zbytočného odkladu pri realizácii jedného z týchto dôvodov za predpokladu, že spracúvanie nie je potrebné:

  • - Osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané.
  • - Dotknutá osoba odstúpi od súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie zakladá podľa článku 6 ods. 1 písm. A) GDPR alebo bodu a) odseku 2 článku 9 GDPR a ak neexistuje iná štandardný alebo právny základ pre spracúvanie.
  • - Dotknutá osoba bráni spracúvaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne legitímne primárne dôvody na zaobchádzanie dotknutej osoby, alebo spracúvanie v súlade s článkom 21 ods. GDPR.
  • - Osobné údaje boli spracúvané nelegálne.
  • - Osobné údaje sa musia vymazať z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v právnych predpisoch Únie alebo členského štátu, ktorému podlieha prevádzkovateľ.
  • - Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenou v odseku 1 článku 8 GDPR.


  Ak sa použije jeden z uvedených dôvodov a dotknutá osoba chce požiadať o vymazanie osobných údajov uložených spoločnosťou INNMC, môžete kedykoľvek kontaktovať nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu osobných údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa. Osoba zodpovedná za ochranu údajov spoločnosti INNMC alebo iný zamestnanec musí bezodkladne zaručiť, aby sa žiadosť o vymazanie okamžite vykonala.

  Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný v súlade s článkom 17 ods. 1 vymazať osobné údaje, správca, berúc do úvahy dostupnú technológiu a náklady na realizáciu, prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení na informovanie ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala týchto kontrolórov o akékoľvek prepojenie alebo kopírovanie alebo replikáciu týchto osobných údajov za predpokladu, že ich spracovanie nie je potrebné. Osoba zodpovedná za ochranu údajov spoločnosti INNMC alebo iný zamastenec vykoná v konkrétnych prípadoch potrebné opatrenia.

 • e) Právo na obmedzenie spracúvania

  Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, na obmedzenie spracúvania prevádzkovateľom hneď, ako sa uplatní jedna z týchto podmienok:

  • - Správnosť osobných údajov potvrdená zainteresovanou stranou počas obdobia, ktoré umožňuje kontrolórovi overiť presnosť osobných údajov.
  • - Spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba sa namiesto žiadosti obmedzenia ich používania postavila proti vymazaniu osobných údajov.
  • - Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba vyžaduje zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
  • - Dotknutá osoba namietala proti spracúvaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR až do overenia, či legitímne dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.


  Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba chce požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov uložených spoločnosťou INNMC, môže kedykoľvek kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa. Osoba zodpovedná za ochranu údajov spoločnosti INNMC alebo iný zamestnanec nariadi obmedzenie spracovania.

 • f) Právo na prenos údajov

  Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, prijímať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré boli poskytnuté kontrolórovi v štruktúrovanom formáte, bežne používanom a kompatibilnom – čitateľnom počítačom. On alebo ona bude mať právo odovzdávať tieto údaje iným prevádzkovateľom bez akýchkoľvek prekážok z riadiacej jednotky, na ktorú ste nám poskytli osobné údaje, za predpokladu, že spracúvanie je založené na súhlase podľa písmena a) článku 6, odsek 1 sa RGPD alebo bod a) odseku 2 článku 9 RGPD alebo zmluve podľa bodu b) časti 1 článku 6 RGPD, a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, ak spracovanie nie je nevyhnutné na vykonanie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejného orgánu pripojeného k prevádzkovateľovi.

  Navyše, pri výkone ich práva na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20, odsek 1, z GPDR, dotknutá osoba je oprávnená prenášať osobné údaje priamo z jedného regulátora do druhého, ak je to technicky uskutočniteľné a aby pritom nemali nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných.

  Na potvrdenie práva na prenos údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať zodpovedného pre ochranu údajov určeného spoločnosťou INNMC alebo iného zamestnanca.

 • g) Právo na námietku

  Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov brániť, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácii, kedykoľvek so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ktorý je založený na bode (e) alebo (f ) článku 6 ods. 1 RGPD. Týka sa to aj profilovania podľa týchto ustanovení.

  Spoločnosť INNMC nebude môcť spracúvať osobné údaje v prípade námietky, ak nemôžeme preukázať legitímne a presvedčivé dôvody na spracúvanie, ktoré anulujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby alebo alebo pre zriadenie, výkon a obranu zákonnosti a nárokov.

  Ak spoločnosť INNMC spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, bude mať dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov súvisiacich s touto marketingovou činnosťou. Toto sa týka profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba bráni spracúvaniu spoločnosti INNMC na účely priameho marketingu, spoločnosť INNMC už nebude spracúvať osobné údaje na tieto účely.

  Naviac má dotknutá osoba právo, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej tykajú, spoločnosťou INNMC, na vedecký alebo historický výskum alebo štatistické účely v súlade s článok 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na rozvoj úlohy vykonanej z dôvodov verejného záujmu.

  Na uplatnenie práva na námietku môže dotknutá osoba priamo kontaktovať úradníka pre ochranu údajov spoločnosti INNMC alebo iného zamestnanca. Okrem toho je dotknutá osoba v kontexte využívania služieb informačnej spoločnosti bez toho, aby bola dotknutá smernica 2002/58 / ES, slobodne využívať svoje právo na námietku automatizovanými prostriedkami prostredníctvom technických špecifikácií.

 • h) Automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

  Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, nepodliehať rozhodnutiu výlučne na základe automatizovaného spracovania vrátane profilovania, ktorého vyplývajú právne účinky ho týkajúce sa ho, alebo podobne, budú mať výnimočný vplyv, za predpokladu, že rozhodnutie (1) sa nevyžaduje na prístup, jeho výkon alebo zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom údajov, alebo (2) nie je povolené právom Únie alebo členským štátom na ktorý podlieha prevádzkovateľ a ktorý tiež stanovuje primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd zainteresovaných strán a oprávnených záujmov, alebo (3) nie je založený na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

  Ak je rozhodnutie (1) potrebné na prístup, jeho výkon alebo zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom údajov, jej súlad alebo (2) je založený na výslovnom súhlase dotknutej osoby, spoločnosť INNMC musí implementovať primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb, legitímnych záujmov, aspoň právo získať ľudský zásah prevádzkovateľa, vyjadriť svoj názor a odpovedať na rozhodnutie.

  Ak dotknutá osoba chce uplatniť práva na automatizované individuálne rozhodovanie, môže sa priamo obrátiť na nášho zodpovedného pre ochranu údajov spoločnosti INNMC alebo aj iného zamestnanca.

 • i) Právo na odstúpenie od súhlasu na ochranu údajovs

  Každá dotknutá osoba bude mať právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, právo kedykoľvek odobrať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

  Ak si dotknutá osoba chce uplatniť právo odobrať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť priamo na nášho pracovníka pre ochranu údajov v spoločnosti INNMC alebo aj iného zamestnanca prevádzkovateľa.

8. Ustanovenia o ochrane údajov pri uplatňovaní a používaní služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Na tejto webovej lokalite prevádzkovatel integroval komponent Google Analytics (s funkciou anonymizátora). Služba Google Analytics je služba analýzy webu. Webová analýza je zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o webových stránkach, z ktorých osoba prišla (tzv. Referent), ktoré podstránky boli navštívené, alebo o frekvencii a trvaní zobrazovania podstránky. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webových stránok a na analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Operátorom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Pri webovej analýze prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovateľ používa aplikáciu „_gat. _anonymizeIp.“. Prostredníctvom tejto aplikácie je adresa IP internetového pripojenia dotknutej osoby zhrnutá spoločnosťou Google a anonymizovaná pri prístupe na naše webové stránky členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať návštevnosť našich webových stránok. Spoločnosť Google okrem iného využíva údaje a informácie zhromaždené na vyhodnotenie používania našich webových stránok a poskytovanie online prehľadov, ktoré zobrazujú činnosti našich webových stránok a poskytujú ďalšie služby súvisiace s používaním našich webových stránok.

Služba Google Analytics umiestni súbor cookie do počítačového systému dotknutej osoby. Definícia cookies je vysvetlená vyššie (bod 3). Pri konfigurácii súboru cookie umožňuje spoločnosti Google analyzovať používanie našich webových stránok. Pri každej návšteve jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje kontrolór a v ktorej bola integrovaná súčasť služby Google Analytics, internetový prehliadač počítačového systému dotknutej osoby automaticky posiela údaje prostredníctvom Komponent Google Analytics na účely online inzercie a zúčtovania provízií v spoločnosti Google. V priebehu tohto technického postupu získa spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako napríklad adresu IP dotknutej osoby, ktorá slúži okrem iného aj spoločnosti Google na pochopenie pôvodu návštevníkov, kliknutí a následne, vytvoriť dohody o províziách.

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako je čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev na našich webových stránkach subjektom údajov. Pri každej návšteve našich webových stránok sa tieto osobné údaje, vrátane adresy IP prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú spoločnosti Google do Spojených štátov amerických. Spoločnosť Google ukladá tieto osobné údaje v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zhromaždené technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Dotknutá osoba môže, ako už bolo uvedené, zabrániť vytvoreniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok kedykoľvek pomocou príslušnej úpravy používaného webového prehliadača, a preto trvalo odmietnuť konfiguráciu súborov cookie. Toto nastavenie internetového prehliadača zabráni tomu, aby služba Google Analytics nastavila súbor cookie v počítačovom systéme dotknutej osoby. Okrem toho súbory cookie, ktoré už služba Google Analytics používa, je možné kedykoľvek odstrániť prostredníctvom webového prehliadača alebo iných počítačových programov.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť brániť sa zhromažďovaniu údajov, ktoré generuje služba Google Analytics, ktoré súvisia s používaním týchto webových stránok, ako aj so spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google a možnosťou vylúčiť niekoho z nich. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov stiahnuť doplnok na prehliadač https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača označuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že žiadne údaje a informácie o návštevách internetových stránok nebudú odoslané do služby Google Analytics. Inštalácia doplnkov prehliadača sa považuje za námietku spoločnosti Google. Ak je počítačový systém dotknutej osoby vymazaný, aktivovaný alebo nedávno nainštalovaný, dotknutá osoba musí znova nainštalovať doplnky prehliadača na zakázanie služby Google Analytics. V prípade, že dotknutá osoba alebo akákoľvek iná osoba, ktorá je dôsledkom jeho právomocí, prehliadač plug-in bol odinštalovaný, môžete spustiť preinštalovanie alebo reaktiváciu prehliadača plug-inov.

Viac informácií a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená v nasledujúcom prepojení https://www.google.com/analytics/.

9. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa uplatňovania a používania LinkedIn

Prevádzkovateľ má na tejto webovej stránke integrované komponenty spoločnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je webová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom s existujúcimi obchodnými kontaktmi spojiť a vytvárať nové obchodné kontakty. Viac ako 400 miliónov ľudí registrovaných vo viac ako 200 krajinách používa LinkedIn. Preto je LinkedIn v súčasnosti najväčšou platformou pre obchodné kontakty a jednou z najnavštevovanejších webových stránok na svete.

Prevádzkovateľom spoločnosti LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SPOJENÉ ŠTÁTY. Pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov mimo Spojených štátov LinkedIn Ireland, zodpovednosť za ochranu súkromia, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Pri každej návšteve jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje kontrolór a v ktorej bol integrovaný komponent LinkedIn (konektor LinkedIn), vyžaduje internetový prehliadač počítačového systému dotknutej osoby, automaticky stiahnite prepojenú obrazovku LinkedIn pre LinkedIn. Viac informácií o konektore LinkedIn nájdete na stránke https://developer.linkedin.com/plugins. V priebehu tohto technického postupu získa LinkedIn vedomosti o tom, ktorá konkrétna podstránka našej webovej stránky navštívila dotknutá osoba.

Ak sa dotknutá osoba prihlásila naraz na LinkedIn, LinkedIn zisťuje pri každom pripojení na našej webovej stránke dotknutej osoby a počas trvania ich pobytu na našej webovej stránke, ktorá konkrétna podstránka z našej webovej stránky navštívila dotknutá osoba. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu LinkedIn a sú priradené k príslušnému účtu LinkedIn dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z integrovaných tlačidiel LinkedIn na našej webovej stránke, LinkedIn pridelí tieto informácie osobnému používateľskému účtu LinkedIn dotknutej osoby a uloží osobné údaje.

Spoločnosť LinkedIn dostáva informácie prostredníctvom komponentu LinkedIn, ktoré dotknuté osoby navštívili našu webovú stránku, za predpokladu, že dotknutá osoba je počas návštevy na našej webovej stránke prepojená so spoločnosťou LinkedIn. Stane sa to bez ohľadu na to, či daná osoba klikne na tlačidlo LinkedIn alebo nie. Ak sa týmto prenosom informácií na LinkedIn nepožaduje, dotknutá osoba sa tomu môže vyhnúť pri každom odhlásení z účtu LinkedIn pred návštevou našej webovej stránky.

Spoločnosť LinkedIn poskytuje na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnosť odhlásiť sa od e-mailov, SMS správ a zacielených reklám, ako aj možnosť spravovať konfiguráciu reklám. LinkedIn tiež používa pridružené spoločnosti ako Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, výrečný a Lotame. Konfiguráciu týchto súborov cookie môžete odmietnuť na stránke https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Príslušné pravidlá ochrany osobných údajov pre LinkedIn sú k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pravidlá cookie na LinkedIn sú k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

10. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Twitter

Na tejto webovej stránke má prevádzkovateľ integrované komponenty služby Twitter. Twitter je viacjazyčná a verejne prístupná microbloggingová služba, v ktorej môžu používatelia publikovať a šíriť takzvané "tweety" - krátke správy. Tieto krátke správy sú dostupné všetkým, vrátane tých, ktorí sa neprihlásili do služby Twitter. Tweety tiež zobrazujú tzv. Nasledovníkov príslušného používateľa. Nasledujúcimi ďalšími používateľmi Twitteru, ktorí sledujú tweety používateľa. Twitter navyše umožňuje osloviť široké publikum prostredníctvom hashtagov, odkazov alebo retweetov.

Prevádzkovateľom spoločnosti Twitter je spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SPOJENÉ ŠTÁTY.

Pri každej návšteve jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorá je prevádzkovaná kontrolórom a v ktorej bola integrovaná súčasť Twitteru (odkaz Twitter), je pripojený internetový prehliadač počítačového systému dotknutej osoby automaticky prevziať zobrazenie komponentov Twitter, ktoré zodpovedajú službe Twitter. Viac informácií o tlačidlách Twitter môžete získať https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Twitter získava informácie o tom, ktorá konkrétna podstránka našej webovej stránky navštívila dotknutá osoba. Účelom integrácie komponentu Twitter je retransmisia obsahu tejto webovej stránky, ktorá umožní používateľom pripojiť sa prostredníctvom tejto webovej stránky v digitálnom svete.

Ak sa dotknutá osoba prihlásila súčasne na Twitteri, Twitter zistí pri každej návšteve na našej webovej stránke dotknutou osobou a počas celej doby trvania pobytu na našej webovej stránke, aká konkrétna podstránka našej Internetovej stránky bola navštívená dotknutou osobou. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Twitter a sú priradené k príslušnému účtu Twitter dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba klikne na niektorý z integrovaných odkazov služby Twitter na našej webovej stránke, služba Twitter pridelí tieto informácie osobného používateľa osobnému účtu Twitter pre dotknutú osobu a uloží osobné údaje.

Twitter dostáva informácie prostredníctvom komponentu Twitter, ktoré dotknutá osoba navštívila, našu webovú stránku, za predpokladu, že sa dotknutá osoba zaregistruje na stránkach Twitter v čase návštevy našej webovej stránky. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či osoba klikne na komponent Twitter alebo nie. Ak sa týmto prenosom informácií na Twitter nepožaduje, dotknutá osoba sa tomu môže vyhnúť, ak sa odhlási zo svojho účtu Twitter pred návštevou našej webovej stránky.

Príslušné ustanovenia o ochrane údajov v službe Twitter nájdete na adrese https://twitter.com/privacy?lang=en.

11. Právny základ spracúvania

Článok 6 ods. 1 písm. GDPR slúži ako právny základ pre spracovateľské operácie, pomocou ktorých získavame súhlas na konkrétny účel spracúvania. V prípade, že spracúvanie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorá je súčasťou dotknutá osoba, ako sú napríklad nutné pre dodanie tovaru, pri prepracovaní alebo poskytnutie akejkoľvek inej služby, spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b GDPR. To isté platí pre operácie spracúvania, ktoré sú potrebné na vykonávanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Naša spoločnosť podlieha právnej povinnosti, pri ktorej sa vyžaduje spracúvanie osobných údajov, pretože pri dodržiavaní daňových povinností je zaobchádzanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR.

Vo výnimočných prípadoch môže byť spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životných záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by bol prípad, napríklad v prípade, že návštevník bol zranený v našej spoločnosti a jeho meno, vek, dáta zdravotného poistenia alebo iné dôležité informácie by mali byť odovzdané lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom bude spracúvanie založené na článku. 6 ods. 1 písm. d GDPR.

Nakoniec spracovateľské operácie by mohli byť založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Tento právny základ sa používa pre spracúvanie transakcií, ktoré nie sú pokryté niektorým z vyššie uvedených právnych dôvodov, ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strane, okrem prípadov, keď takéto záujmy prevýšia záujmy spracúvanie alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov. Tieto operácie spracúvania sú mimoriadne prípustné, pretože boli výslovne spomenuté európskym zákonodarcom. Domnieval sa, že by mohol byť prijatý legitímny záujem, ak je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa (dôvod 47 ods. 2 GDPR).

12. Legitímne záujmy sledované prevádzkovateľom alebo treťou stranou

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR je náš legitímny záujem vykonávať naše podnikanie v prospech blahobytu všetkých našich zamestnancov a akcionárov.

13. Obdobie, počas ktorého budú uložené osobné údaje

Kritériom na určenie doby uchovávania osobných údajov sú príslušné lehoty na uchovávanie. Po uplynutí tejto doby sú zodpovedajúce dáta bežne odstránené, ak to už nie je nutné pre plnenie zmluvy alebo na výkon novej zmluvy.

14. Poskytovanie osobných údajov ako zákonných alebo zmluvných požiadaviek; Požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytovať osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia týchto údajov

Chceme objasniť, že poskytnutie osobných údajov je čiastočne v súlade so zákonom (Napr. daňovej legislatívy), alebo môže byť aj výsledkom zmluvných dohôd (s. Napr., Informácie o zmluvného partnera).

Niekedy môže byť potrebné uzatvoriť zmluvu a subjekt údajov nám poskytne osobné údaje, ktoré neskôr budeme musieť spracúvať. Subjekt údajov je napríklad povinný poskytnúť nám osobné údaje, keď naša spoločnosť podpíše zmluvu s ním. Nedostupnosť osobných údajov by viedla k tomu, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť formalizovaná.

Predtým, než subjekt údajov poskytne osobné údaje, dotknutá osoba by mala kontaktovať nášho zodpovedného pre ochranu údajov. Náš zodpovedný pre ochranu údajov objasní dotknutej osobe, či poskytovanie osobných údajov vyžaduje zákon, zmluva alebo je nevyhnutné pre ukončenie zmluvy, vždy ak existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

15. Existencia automatizovaných rozhodnutí

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie alebo profilovanie.

Tento text bol vytvorený na základe posúdenia externého bezpečnostné dôstojníka DGD údajov Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s Wilde Beugin Solmecke | Právnici a distribútori hardvéru RC GmbH.